Digitalisering; trends en must-do's in de regio

maandag 13 december 2021

Digitalisering in de zorg

Digitalisering speelt in de huidige samenleving een belangrijke rol. Immers, digitalisering is in alle haarvaten van onze samenleving aanwezig en het gebruik en aanbod neemt toe. De zorg digitaliseert ook, maar in verhouding minder snel dan in de rest van de samenleving.  Om zelf sturing te houden op de toenemende vraag vanuit patiënten, overheid en vanuit regionale samenwerkpartners, is er een eerstelijns ICT visie opgesteld. Het bestuur van FEL volgt op hoofdlijnen de visie van samenwerkingspartner ZEL en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de uitwisselingsrichtlijn Huisarts-Specialist-Paramedicus (HASPp) in 2021 en de implementatiepilot van die richtlijn in de regio. In de visie van de staatssecretaris moet de zorg al in 2023 volledig digitaal uitwisselen en voorziet hij een belangrijke rol in de regie van de zorg voor de regio als het adherentiegebied van regionale ziekenhuizen. Dat rechtvaardigt een ICT-visie. FEL participeert in de werkgroep IT/ICT van ZEL en entameert het gebruik van goede software voor de 'koppelvlakken' met huisarts- en ziekenhuissystemen. 

Regionale ICT visie 1e lijn

De regionale eerstelijns ICT visie luidt: ‘Door effectieve inzet van ICT kan de patiënt beter worden geholpen en wordt tegelijkertijd de samenwerking verbeterd’.

Met de regionale visie zijn eerstelijns zorgverleners beter in staat om keuzes te maken over ICT projecten of de inzet van applicaties. Bovendien staan de eerstelijns zorgverleners met een gezamenlijke visie sterker in samenwerkingen met overige zorgpartners waar keuzes worden gemaakt op het gebied van ICT.

De regionale eerstelijns ICT visie bestaat uit drie domeinen die met elkaar samenhangen en één geheel vormen:

 • Eerstelijnszorg en praktijkvoering
  Het verhogen van het gebruik van ICT door eerstelijns zorgverleners in de dagelijkse praktijkvoering. Denk aan HIS tips en tricks en hulp op locatie. ZEL ontwikkelt een plan voor de uitrol van 'Praktijk op Orde' voor álle disciplines in de eerste lijn.
 • Multidisciplinaire en regionale samenwerking
  Het versterken van de multidisciplinaire en regionale samenwerking met ondersteuning van ICT; Denk aan hulp bij het gebruik van Zorgdomein en Zorgmail
 • Patiënten en zelfmanagement
  Het versterken van de positie van patiënten door ICT aanbod. Denk aan het project OPEN.

Klik hier voor het visiedocument.

Landelijke visie: Digitaal is het nieuwe normaal.

Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. De manier waarop wij omgaan met ziekte en gezondheid is in beweging: van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Dankzij de technologische ontwikkelingen kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis, en kunnen vaak beter geholpen worden. Door met elkaar mooie voorbeelden te delen en te werken aan opschaling en verbetering werkt de zorg aan een goed klimaat voor digitale zorg. FEL-Bestuurslid Jan van der Wel is ook lid van de ‘ambtelijke’ kerngroep van het Informatieberaad voor het KNGF. VWS heeft stevige ambities én eisen aan zorgverleners en leveranciers van EPD’s  ten aanzien van de snelheid en de richting van digitalisering in de zorg.

Veilige en betrouwbare uitwisseling van zorggegevens

In het Informatieberaad werken overheid en zorgpartijen, waaronder het KNGF samen aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Zo kan iemand vanuit een persoonlijke omgeving op een veilige en eenvoudige manier communiceren met allerlei instanties en diensten in de zorg. Bovendien kunnen zorgverleners zo efficiënt en betrouwbaar gegevens uitwisselen. Het Informatieberaad laat hiervoor de standaarden opstellen en zorgt ervoor dat ze ook gebruikt worden.

Vier doelen voor gegevensuitwisseling

Deelname aan het Informatieberaad is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De leden hebben zich verbonden aan vier doelen:

 • Medicatierecepten worden op dezelfde manier uitgeschreven zodat overzicht en overdracht mogelijk is: medicatieveiligheid.
 • Mensen kunnen medische gegevens inzien en koppelen aan hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens: patiënt centraal.
 • Zorgverleners dragen gegevens digitaal en gestandaardiseerd over aan andere zorgverleners: overdracht.
 • En gegevens worden maar één keer vastgelegd, en daarna hergebruikt: vastleggen

 

First Time Right

‘Eénmalig vastleggen voor herhaald gebruik’ en ‘uitwisselen van zorgdata’ zijn onderdeel van de ‘kwaliteit’ van zorg voor de patiënt en   essentiële thema’s bij de FEL. De FEL streeft er dan ook naar om naast de inhoudelijke kwaliteit ook een effectieve en efficiënte gegevensuitwisseling ten behoeve van het proces voor de patiënt nadrukkelijk op de agenda te zetten. Projecten als Registratie aan de Bron en de standaardisering van uitwisselingen van ‘Medicatie’ en ‘Beeld’ en de uitwisseling met het voorgenomen Patient Gezondheids Omgeving (PGO) via MedMij-standaard worden dan ook actief gevolgd.

Als onderdeel van de uitwerking van het beleid om met de patiënt de beslissingen in een behandeltraject voor te bereiden, vaak ‘Samen Beslissen’ genoemd, heeft FEL een subsidie aangevraagd  om te peilen hoe en op welke wijze in het netwerk het best vormgegeven kan gaan worden aan Shared Decision Making. De aanvraag voor ondersteuning van dit traject is een uitvloeisel van een aanbod van het KNGF aan zorgroepen en samenwerkingsverbanden in Nederland. KNGF en FEL bereiden met ZEL de subsidieaanvraag voor. Als eerste aandachtgroep wordt nu gekeken naar de patiënten die vanuit de samenwerkingen met de regionale ziekenhuizen instromen in de FEL-praktijken van de Orthopediegroepen rond de Knie.

In de gesprekken over de uitwisseling van data met de specialisten in het Oncologie-netwerk zijn al stappen gemaakt over de standaardisering van informatie in de zogenaamde ‘zorginformatiebouwstenen’ (Zib’s). Daarin is FEL een voorloper in het domein fysiotherapie.

 

 

 

 

.