Nieuws vanuit de werkgroep Oncologie juni 2021

maandag 13 december 2021

Werkgroep overleg Oncologie 15 juni 2021

 

De werkgroep Oncologie is voor 2021 ingericht door de voorlopige toezegging van Jacqueline Spruijt, Ronald van de Broek en Marijn de Bruijn. Jan van der Wel biedt ondersteuning in operationele zaken als bestuurslid. Allen (m.u.v. Jan) zijn ten minste twee werkdagen per week actief met fysiotherapie bij Oncologie en hebben al in de netwerken met de ziekenhuizen en oncologieverpleegkundigen met elkaar kennis gemaakt. In de bijeenkomst worden de documenten onder de legitimatie van de werkgroep aangereikt.

Vanuit de initiatiefnemers van de werkgroep (Ronald en Jan) is de coöperatie al in begin 2021 geadviseerd een aantal stappen te zetten in 2021. Deze worden aangevuld:

 

                Verwijzingen, vestiging en spreiding:

 1. FEL wil consensus over en toezicht op status en ontwikkeling van actuele kennis netwerkleden. Uitgangspunt blijft dat de individuele aanbieder in de praktijk bekend is en voor actuele kennis zorg draagt. FEL communiceert de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de betreffende netwerkdeskundige intern en extern;
 2. FEL kent op dit moment 18 aanbieders fysiotherapie bij Oncologie in het netwerk. De ambitie is te komen tot een geografisch dekkend hoogwaardig aanbod van deelnemers in het verzorgingsgebied.
 3. Overleg starten met de mammapoli (arts en verpleegkundig specialist) ter inventarisatie van de behoeften in het ziekenhuis;
 4. De groep beschouwt de huidige situatie van een haast vanzelfsprekende regie bij de onco-verpleegkundige en wil daar met hen over in gesprek gaan.
 5. De groep beschouwt ter vergadering de wenselijkheid en waarde van de actuele ontwikkelingen van een POH-Oncologie bij de huisartsen waar wisselende ervaringen en verwachtingen van zijn.
 6. Krijg snel inzicht in de wijze waarop nu toestroom naar netwerk en niet-netwerktherapeuten verloop door dat bij de patiënten, specialisten en verpleegkundigen te bevragen.  

 

Mono- versus multidisciplinair

 1.  FEL wil actief kennisnemen van actuele ontwikkelingen en participeren op verschillende niveaus met praktijken in het werkgebied. FEL streeft naar  actieve vertegenwoordigers in de (lopende) regionale projecten
 2. In overleg met andere netwerken beschouwen van de (meer-)waarde van multidisciplinaire netwerken. Vooralsnog is FEL een monodisciplinaire coöperatie.

 

Kennis, deelnamevoorwaarden, scholing en visitatie

 1. Omdat de landelijke ‘Richtlijn’ en scholing leidend is, is er geen discussie over de ondergrens van deelname-criteria. Adviezen over extra bij- en nascholing en visitatie kunnen wel vanuit de werkgroep komen.
 2. Iedere nieuw toetredende praktijk die aan het Onco-netwerk wil deelnemen wordt bezocht door een kader- of bestuurslid.
 3. FEL/werkgroep wil graag de Intervisie/Peer review bieden en/of coördineren aan oncologietherapeuten in het netwerk.
 4. Benoem de vereiste professionele competenties in de deelname voorwaarden klip en klaar; 
 5. Richt bij- en nascholing in met relevante partners, inclusief criteria voor toetsing.
 6. Van hieruit worden voorstellen gedaan voor het op de Richtlijn Oncologische Revalidatie [1] protocolleren van het gehele zorgpad, inclusief afkappunten en meetinstrumenten.
 7. Beschrijf de voorwaardelijke  technische (logistieke, communicatie technische-, inrichtings-) eisen aan de deelnemende praktijken;
 8. De werkgroep onderschrijft het belang van toewerken naar digitale uitwisseling.
 9. De werkgroep(-leden) monitoren via PDCA-cycli de werking van het netwerk en de communicatie met bestuur en externe partijen.
 10. Bekostiging: netwerkleden worden op verantwoording aan de teamleider voorafgaand aan een activiteit of project gecompenseerd voor de inzet van kennis en uren volgens een retributie-model van de FEL.

 

Communicatie.

 1. Zichtbaar en vindbaar via de FEL-website
 2. Maak gebruik van de contacten en werklijnen die er al bestaan op andere werkgroep thema’s.
 3. Er zijn al beproefde korte communicatielijnen via BiBop en Siilo bij deze en andere netwerken. Gebruik die en hun ervaringen.
 4. Beschouw de mogelijkheden van een ‘one-stop-shop’ voor verwerking (doorleiding) van  aanmeldingen en verwijzingen naar de netwerkleden van de FEL;