Steun voor de fysiotherapie van Zorgverzekeraars Nederland

zondag 5 april 2020

  
 
 
Aan de branche‐ en beroepsorganisaties in het zorgveld 
 
 
  
  
  
Onderwerp 
Coronacrisis 
Datum 
Uw kenmerk 
‐‐  
Geachte dames en heren,  
 
Om te beginnen willen wij onze grote waardering uitspreken voor iedereen die werkzaam is in de 
gezondheidszorg. Van de mensen die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg voor corona‐patiënten, 
maar ook van alle anderen in de zorg wordt momenteel erg veel gevraagd. Wij hebben grote bewondering 
voor ieders professionele inzet, grote betrokkenheid en creativiteit.  
 
In onze brief van  maart jl. hebben wij u bericht dat wij werken aan regelingen om zorgaanbieders te 
ondersteunen die in financiële problemen (dreigen te) komen door de coronacrisis. Intussen hebben 
zorgverzekeraars afspraken gemaakt met zorgaanbieders over het sneller declareren en uitbetalen van 
declaraties voor verleende zorg. Daardoor worden in de maand april honderden miljoenen versneld aan de 
sector uitbetaald, waarmee een bijdrage is geleverd aan voldoende liquiditeit.  
Met deze brief informeren wij u over de manier waarop wij de ondersteuning vormgeven, zodat 
zorgaanbieders weten waarop ze kunnen rekenen.  
 
Continuïteitsbijdrage‐regeling                                                                           
Er komt een continuïteitsbijdrage‐regeling. Deze regeling staat open voor alle zorgaanbieders (met of 
zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de 
aanvullende zorgverzekering (voorwaarden )
 1
 en die voldoen aan de nog uit te werken voorwaarden. 
Inzet van zorgverzekeraars is dat hun verzekerden zowel tijdens als na afloop van de coronacrisis een 
beroep kunnen blijven doen op de zorg, waarvoor zij verzekerd zijn.  
Deze regeling geldt niet voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan corona‐patiënten en 
andere acute zorg en voor Wlz‐gefinancierde langdurige zorg. Met deze zorgaanbieders maken wij 
afzonderlijke afspraken.  
 
 
1
 
   De aanvraag van de vooruitbetaling en/of de continuïteitsbijdrage heeft geen betrekking op zorg en diensten geleverd door of via opticiens 
  en niet‐gecontracteerde audiciens. 
 
 april   
Ons kenmerk 
B‐‐ 
Contactpersoon 
Mevrouw P.H. van Holst‐Wormser, algemeen directeur 
pagina  van  
 
 
 
Wij streven ernaar dat zorgaanbieders vanaf begin mei een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen. Deze 
wordt als betaaltitel vastgesteld door de NZa. De uitwerking daarvan vindt nu plaats. De regeling start per 
 maart en loopt tot en met  juni . Indien zorgverzekeraars dat noodzakelijk achten, kunnen wij 
deze regeling verlengen. De hoofdlijn: 
 de eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei (over de periode vanaf 1 maart) en vervolgens elke 
maand zolang de regeling van kracht is;  
 de continuïteitsbijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van 
zorgaanbod in stand te houden, en beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste 
dekking van doorlopende kosten;  
 de hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars 
vergoede omzet;  
 dat percentage wordt per sector door de zorgverzekeraars vastgesteld, mede op advies van een 
onafhankelijke partij. Het is afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mate waarin de sector 
nog in staat is om zorg te leveren;  
 onze verwachting is dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die 
onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed; 
 de continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, 
wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de 
eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna. Hiermee zorgen we ervoor dat de 
zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis. 
 
Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat de zorgaanbieder geen 
aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel 
omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars. 
Verdere voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage worden momenteel uitgewerkt. Met het oog op 
uitvoerbaarheid van de regeling wordt bezien in hoeverre voor de uitbetaling een drempelbedrag van  
euro per zorgverzekeraar per maand moet worden gehanteerd. 
 
Vooruitbetaling 
Wij verwachten dat deze continuïteitsbijdrage voor het grootste deel van de zorgaanbieders voldoende 
ondersteuning biedt, ook omdat veel declaraties voor eerder geleverde zorg nog in de maand april worden 
uitbetaald. 
Er zijn echter ook zorgaanbieders die niet kunnen wachten tot betaling in mei, omdat ze al eerder in 
financiële problemen komen. Voor een aantal branches treffen we daarom een aanvullende regeling: 
eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, 
zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg. De hoofdlijn van 
deze regeling: 
 zorgaanbieders uit deze branches met een zorgcontract kunnen, als dat echt noodzakelijk is, vanaf  
14 april een vooruitbetaling aanvragen via VECOZO
2
;  
 de vooruitbetaling hoeft maar op één plaats te worden aangevraagd en wordt vervolgens door de 
 
2
afzonderlijke zorgverzekeraars uitbetaald; 
 
   Voor sommige branches kan een andere aanvraagprocedure gelden; zij worden daarover separaat geïnformeerd. 
 
 
pagina  van  
 
 
 de vooruitbetaling bedraagt in beginsel 70% van de gemiddeld door zorgverzekeraars vergoede 
maandomzet;   
 vanaf 20 april wordt de vooruitbetaling uitgekeerd, mits aan de voorwaarden wordt voldaan; in de 
eerste periode zal dat, gelet op de verwachte aantallen, gefaseerd plaatsvinden. Streven is uitbetaling 
binnen een week;  
 om de regeling vooruitbetaling uitvoerbaar te houden worden alleen bedragen vanaf 250 euro per 
maand per zorgverzekeraar uitbetaald; 
 de voorwaarden voor vooruitbetaling aan zorgaanbieders vindt u in de bijlage bij deze brief; 
 de aanvraagprocedure voor zorgaanbieders die geen contract hebben met een zorgverzekeraar wordt 
op dit moment uitgewerkt en dat vraagt wat meer tijd. Voor deze zorgaanbieders gelden ook de in de 
bijlage  genoemde voorwaarden. 
 
Zorgaanbieders uit andere branches dan hierboven genoemd, die op korte termijn financiële problemen 
verwachten, kunnen contact opnemen met hun primaire zorgverzekeraar.  
 
Ten slotte 
Deze brief bevat zoals gezegd de nu bekende hoofdlijn van de continuïteitsbijdrage‐regeling en de 
vooruitbetalingsregeling. Wij verzoeken u de informatie uit deze brief alvast te delen met uw achterban, 
zodat individuele zorgaanbieders zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Over de verdere uitwerking van 
een en ander, over de precieze procedure bij de continuïteitsbijdrage en over een afzonderlijke regeling 
waarmee extra kosten die veroorzaakt worden door de coronacrisis kunnen worden gedeclareerd, wordt u 
later geïnformeerd.  
 
Samen met een groot aantal partijen zijn wij hard aan het werk om zorgaanbieders die dat nodig hebben 
financiële zekerheid te kunnen bieden. Dat is met oog voor een goede en zorgvuldige uitvoering niet altijd 
eenvoudig en kost daarom tijd. U kunt er op vertrouwen dat wij ons maximaal inzetten om een en ander zo 
snel en zo goed mogelijk te regelen. Dat geldt ook voor de partijen die we daarbij nodig hebben. Wij zijn 
die partijen, waaronder VECOZO en Vektis, toezichthouders en overheid, zeer erkentelijk voor hun inzet 
en bereidwilligheid om met ons samen te werken.  
 
Gezamenlijk doel van ons allen is het realiseren en beschikbaar houden van goede zorg voor iedereen die 
daarop is aangewezen. Nu, tijdens de coronacrisis, maar ook in de periode daarna. Samen met uw 
organisatie doen wij wat daarvoor nodig en mogelijk is. 
 
Wij wensen alle zorgverleners heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
Met vriendelijk groet, 
Zorgverzekeraars Nederland 
 
     
 
 
Dirk Jan van den Berg 
Voorzitter 
 
 
Bijlage: overzicht voorwaarden regeling vooruitbetaling  
pagina  van  
 
 
In kopie aan: 
 
 
VWS  De heer drs. E.B.M. van Koesveld 
VWS  De heer H.M. de Jonge  
VWS  De heer drs. P. Blokhuis  
VWS  De heer drs. M.J. van Rijn 
VWS  Mevrouw B.E. Westgren 
VWS  De heer dr. E. Gerritsen EMIM 
NZa  Mevrouw dr. M.J. Kaljouw 
ZINL  De heer dr. J. Wijma
IGJ  Mevrouw dr. J.A.A.M. van Diemen ‐van Steenvoorde  
DNB  De heer P.J. Hoekstra 
FIN  De heer drs. B.E. van den Dungen 
DNB  Mevrouw drs. E.F. Bos 
Patiëntenfederatie  Mevrouw drs. D. Veldman MBA 
NFU  De heer prof. dr. W.J.M. Spaan 
LHV  Mevrouw mr. N.A. Kalsbeek  
FMS  De heer P.P. van Benthem 
V&VN  de heer. G. Heyne 
Commissie Tweede Kamer 
 
ACM  De heer B. Broers 
FMS  De heer P.P. van Benthem 
pagina  van